Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes en mogen eenzijdig door mij gewijzigd worden.

Op alle offertes en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Totstandkoming van de opdracht
Na door de betreffende deelnemer gedane inschrijving voor de cursus Creatief Leven/met de betreffende organisatie overeengekomen voorlichtingsbijeenkomst wordt door middel van een bevestiging van De Bloeiende Vlinder de overeenkomst tot stand gebracht. Bevestiging geschiedt door middel van het versturen van de factuur.

Geldigheid offertes
Offertes voor voorlichtingsbijeenkomsten zijn 2 weken geldig. Offertes zijn alleen van toepassing op aangevraagde diensten, niet op diensten die in de toekomst plaatsvinden.

Annulering door overmacht
Bij onvoorziene omstandigheden (overmacht) aan de kant van De Bloeiende Vlinder waardoor een cursus of voorlichtingsbijeenkomst niet door kan gaan, wordt overlegd over een alternatieve datum. Indien dit niet gewenst of mogelijk is, wordt het vooruit betaalde bedrag binnen 3 maanden  na plaatsvinding van de oorspronkelijke cursus of voorlichting terugbetaald.

Bij minder dan 6 deelnemers kan een groepscursus Creatief Leven niet doorgaan en zal voor de al ingeschreven deelnemers in overleg gekeken worden naar een oplossing. Dit kan zijn annulering van de cursus (dat wil zeggen: de deelnemer wenst niet meer mee te doen), aanmelding voor een cursus op een ander moment of 1-op-1-begeleiding.

Inschrijving en betaling
inschrijven voor en betaling van de cursus Creatief Leven geschiedt via https://www.debloeiendevlinder.nl en kan gedaan worden middels Ideal of een bankoverschrijving. Deze betaling wordt vooraf aan de cursus betaald.

Betaling van een overeengekomen voorlichtingsbijeenkomst geschiedt eveneens via Ideal of bankoverschrijving na ontvangst van de factuur. De factuur wordt opgemaakt binnen een week na goedkeuring van de offerte. Indien de voorlichting binnen een week na overeengekomen offerte plaatsvindt, wordt de factuur voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst opgemaakt en verstrekt.

Contante betaling is niet mogelijk.

Deelname aan de cursus Creatief Leven
De cursus biedt precies datgene dat nodig en noodzakelijk is voor de aanpak van (chronische) eenzaamheid. Het is daarom niet mogelijk om bijeenkomsten te missen door omstandigheden die vooraf te voorzien zijn. Bij ziekte of een andere situatie van overmacht waarbij een bijeenkomst gemist wordt, vindt overleg plaats. Bij 1-op-1begeleiding wordt indien mogelijk overgegaan op een online bijeenkomst.

Klachten en geschillen
Binnen 14 dagen na het verrichten van de dienst, zij het afronding van de cursus, zij het de verzorging van een voorlichtingsbijeenkomst, heeft de deelnemer/opdrachtgever de mogelijkheid via mail een klacht in te dienen. Na indienen van de klacht heeft De Bloeiende Vlinder eveens 14 dagen de tijd om via mail te reageren om tot een oplossing te komen.

Blijkt een geschil niet onderling te kunnen worden opgelost, kan de bevoegde rechter het geschil/de klacht beslechten.

Geheimhouding 
Alle bij de overeenkomst betrokken partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie geheim te houden. Hieronder vallen onder andere persoongegevens van deelnemers aan voorlichting of de cursus Creatief Leven en andere als vertrouwelijk geachte informatie. Dit geldt ook voor extra informatie die voor de overeenkomst als vertrouwelijk wordt afgesproken.

Aansprakelijkheid
Ik doe uiteraard mijn uiterste beste goede diensten en producten af te leveren. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van foutieve en/of onvolledige informatie, ben ik alleen aansprakelijk voor de direct geleden schade. Dit is maximaal het betaalde factuur bedrag. Dit geldt ook voor overige gebreken.

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld (wat uiteraard niet de intentie is), ben ik niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals evolgschade en gederfde winst. Ik ben niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving.

Eigendom en auteursrechten
Alle door De Bloeiende Vlinder verstrekte materialen, zij het op schrift zij het op beeld of op een andere manier verstrekt, worden als eigendom van De Bloeiende Vlinder beschouwd en mogen niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gebruikt of verstrekt door een andere partij dan uit naam van De Bloeiende Vlinder. De auteursrechten toebehorend aan het werkboek gebruikt bij de cursus Creatief Leven, behoort toe aan Faktor5.