Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes en mogen eenzijdig door De Bloeiende Vlinder gewijzigd worden.

Op alle offertes en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Totstandkoming van de opdracht
Na door de betreffende deelnemer gedane inschrijving voor het traject Creatief Leven/met de betreffende organisatie overeengekomen voorlichtingsbijeenkomst wordt door middel van een bevestiging van De Bloeiende Vlinder de overeenkomst tot stand gebracht. Bevestiging geschiedt voor organisaties door middel van het versturen van de factuur, voor particulieren door het betalen van de factuur waarna deze zo spoedig mogelijk verzonden zal worden.

Geldigheid offertes
Offertes voor voorlichtingsbijeenkomsten zijn 2 weken geldig.

Annulering door overmacht
Bij onvoorziene omstandigheden (overmacht) aan de kant van De Bloeiende Vlinder waardoor een traject(bijeenkomst) of voorlichtingsbijeenkomst niet door kan gaan, wordt middels 2 door De Bloeiende Vlinder gegeven opties overlegd over een alternatieve datum. Indien dit niet gewenst of mogelijk is, wordt het vooruit betaalde bedrag binnen 3 maanden  na plaatsvinding van de oorspronkelijke cursus of voorlichting terugbetaald.

Inschrijving en betaling
inschrijven voor en betaling van het traject Creatief Leven geschiedt via https://www.debloeiendevlinder.nl en kan gedaan worden middels Ideal of een bankoverschrijving. Deze betaling wordt vooraf aan het traject betaald. Dat geldt voor zowel particuliere klanten als organisaties die het traject of de voorlichtingsbijeenkomst in company inkopen. Particuliere klanten betalen 478eu voor het traject Creatief Leven, organisaties die het traject Creatief Leven in company inkopen, betalen 4780eu.

Voor een voorlichtingsbijeenkomst wordt op basis van de wensen en behoeften van de desbetreffende organisatie een bedrag overeengekomen dat voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst via een speciaal aangemaakt webpagina betaald dient te worden. Betaling van een overeengekomen voorlichtingsbijeenkomst geschiedt eveneens via Ideal-link op de speciaal aangemaakte webpagina waarvan de link per mail verstuurd zal worden. De factuur wordt zo spoedig mogelijk opgemaakt.

Contante betaling is niet mogelijk.

Vergoeding van het traject
Voor zowel particulieren als voor organisaties die het traject of een voorlichtingsbijeenkomst afnemen, geldt dat een eventueel vergoedende partij níet de vergoeding rechtstreeks kan betalen aan De Bloeiende Vlinder. De Bloeiende Vlinder ontvangt ten allen tijde de betaling van de particulier of de betreffende organisatie zelf. Is er sprake van vergoeding, dan wordt de vergoeding dus geregeld tussen de particulier/de betreffende organisatie en de vergoedende partij.

Deelname aan het traject Creatief Leven
Het traject biedt precies datgene dat nodig en noodzakelijk is voor de oplossing van (chronische) eenzaamheid. Het is daarom niet mogelijk om bijeenkomsten te missen door omstandigheden die vooraf te voorzien zijn. Bij ziekte of een andere situatie van overmacht waarbij een bijeenkomst gemist wordt, wordt dat in een groepstraject gezien als een gemiste en niet in te halen bijeenkomst. Bij 1-op-1begeleiding wordt overlegd middels 2 door De Bloeiende Vlinder gegeven opties tot inhalen van de bijeenkomst.

Aantal aanmeldingen
Bij minder dan 6 deelnemers kan een particulier, dat wil zeggen een niet in company ingekocht, groepstraject Creatief Leven niet doorgaan en wordt naar een passende oplossing gekeken. Dit kan zijn annulering van de cursus (dat wil zeggen: de deelnemer wenst niet meer mee te doen), eenmalige optie tot aanmelding voor een traject dat binnen een jaar plaatsvindt op een ander moment of 1-op-1-begeleiding.

Bij een in company ingekocht(e) voorlichting/traject is de organisatie die het traject Creatief Leven of een voorlichtingsbijeenkomst in company inkoopt, verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de groep, waarbij een maximum aantal deelnemers per traject gehanteerd wordt van 10 deelnemers. Bij minder dan dit aantal deelnemers, verplicht de betreffende organisatie zich toch tot het volledig betalen van de factuur van 4780 euro voor het traject Creatief Leven. Voor een voorlichtingsbijeenkomst geldt geen minimum of maximum aantal deelnemers. Ook voor de factuur van een voorlichtingsbijeenkomst geldt dat die in zijn totaliteit betaald dient te worden, ongeacht het aantal deelnemers.

Geheimhouding 
Alle bij de overeenkomst betrokken partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie geheim te houden. Hieronder vallen onder andere persoongegevens van deelnemers aan voorlichting of de cursus Creatief Leven en andere als vertrouwelijk geachte informatie. Dit geldt ook voor extra informatie die voor de overeenkomst als vertrouwelijk wordt afgesproken.

Aansprakelijkheid
Ik doe uiteraard mijn uiterste beste goede diensten en producten af te leveren. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van foutieve en/of onvolledige informatie, ben ik alleen aansprakelijk voor de direct geleden financieel schade. Dit is maximaal het betaalde factuurbedrag. Dit geldt ook voor overige gebreken.

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld (wat uiteraard niet de intentie is), ben ik niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst. Ik ben niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving.

Ik ben nooit aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door mij geleverde dienst of dat de deelnemende partij de opdrachten maakt die bij het traject Creatief Leven horen.

Eigendom en auteursrechten
Alle door De Bloeiende Vlinder verstrekte materialen, zij het op schrift zij het op beeld of op een andere manier verstrekt, worden als eigendom van De Bloeiende Vlinder beschouwd en mogen niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gebruikt of verstrekt door een andere partij dan uit naam van De Bloeiende Vlinder. De auteursrechten toebehorend aan het werkboek gebruikt bij de cursus Creatief Leven, behoort toe aan Faktor5.

Aanpassing Algemene Voorwaarden
Ik behoud mij het recht toe deze Algemene Voorwaarden ten allen tijden en zonder melding vooraf te kunnen wijzigen. De nieuwe versie is direct van toepassing zodra deze toegankelijk is via de website van De Bloeiende Vlinder.

Klachten en geschillen
Binnen 14 dagen na het verrichten van de dienst, zij het afronding van het traject, zij het de verzorging van een voorlichtingsbijeenkomst, heeft de deelnemer/opdrachtgever de mogelijkheid via mail een klacht in te dienen. Na indienen van de klacht heeft De Bloeiende Vlinder eveens 14 dagen de tijd om via mail te reageren om tot een oplossing te komen.

Blijkt een geschil niet onderling te kunnen worden opgelost, kan de bevoegde rechter het geschil/de klacht beslechten.

Wat is eenzaamheid? feiten over eenzaamheid